top of page

Valná hromada spolku Alma Mater proběhla ve čtvrtek 30.1. 2020 od 17h v Sokolovně Záblatí

Valná hromada spolku Alma Mater proběhla ve čtvrtek 30.1. 2020 od 17h v Sokolovně Záblatí, předsedkyně Dagmar Knýblová zahájila Valnou hromadu a přivítala zúčastněné. Valné hromady se zúčastnilo 24 členů z 32  členů – nadpoloviční většina, zprávu o hospodaření za rok  2019 a rozpočet na rok 2020 přednesla p. Ivana Némethová, která vede pro AM transparentní účetnictví, byla provedena kontrola hospodaření kontrolní a revizní komisí, jednohlasně byla odsouhlasena zpráva o účetnictví a rozpočtu. Prezentaci činnosti za rok 2019 přednesla p. Dagmar Knýblová, rovněž informovala o plánovaných akcích v roce 2020 a pokračování projektu Šance na život – registrace dárců kostní dřeně.

Na letošní rok je v plánu velká benefiční modní přehlídka – 24.9.2020 Pod Zeleným dubem.

Zúčastněné členky Alma Mater schválily zápis a usnesení Valné hromady v tomto znění:

  1. Valná hromada bere na vědomí, že počet členů na této hromadě je 24. Jedná se o nadpoloviční účast a valná hromada je usnášeníschopná.

  2. Valná hromada vzala na vědomí hospodaření spolku za rok 2019 a plán hospodaření na rok 2020.

  3. Valná hromada schválila připravované akce na další období.

Valná hromada proběhla v Bohumíně dne 31.1.2020

Comments


bottom of page